Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Recycling Kampen een proces en geen eindbestemming. Er wordt door ons bedrijf voortdurend gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Wij maken bewuste keuzes om een balans te bereiken op economisch, sociaal en ecologisch gebied. We gebruiken de internationale richtlijn ISO 26000 als hulpmiddel bij de implementatie van MVO. We hebben aan de hand van de kernthema’s uit deze richtlijn onze MVO inspanningen beschreven. Wij zijn er trots op onze vorderingen in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen hier te benoemen.

Profit

Door de werkzaamheden uit te voeren zoals afgesproken, verkrijgt Recycling Kampen met haar opdrachtgevers een langdurige relatie. Bij het sluiten van contracten wordt gebruik gemaakt van de opgestelde algemene voorwaarden.

Milieu

Wij streven er naar het bewerken, verwerken en inzamelen van bouw-, sloop- en bedrijfsafval te optimaliseren en waar mogelijk deze afvalstoffen weer als grondstof in te zetten in productieprocessen en bij infrastructurele werken. Verder beperken wij zoveel mogelijk milieubelastende activiteiten onder meer door aanpassingen in de bedrijfsvoering. Daarbij houden we ons van de ontwikkelingen op de hoogte die plaatsvinden op het gebied van milieu.

Meer

Mensen

Wij behandelen alle belanghebbenden op de manier waarop wij zelf behandeld willen worden. Wij houden rekening met individuen, waarbij cultuurverschillen ook in ogenschouw worden genomen. Wij maken ons niet schuldig aan welke vorm van medeplichtigheid op het gebied van mensenrechten. Klachten, hoe klein ook, worden ernstig genomen en zorgvuldig behandeld. Zij worden genoteerd en afgehandeld met dien verstande dat zij steeds als opbouwende kritiek worden beschouwd en dat het nemen van corrigerende maatregelen onmiddellijk wordt ingezet.

Meer