ALGEMENE VOORWAARDEN van RECYCLING KAMPEN CONTAINERS EN

TRANSPORT B.V., gevestigd te Kampen,

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Regio Zwolle op 14

maart 2001 onder nummer 3047.

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid der voorwaarden.

 1. Met ‘vervoeren’ worden bedoeld alle handelingen en werkzaamheden, die de ondernemer, hierna

te noemen: ‘de vervoerder’, verricht in opdracht van de opdrachtgever, en die betrekking

hebben op het besturen van de goederenstroom, het beheer, het behandelen en de handling van

de goederenstromen van de opdrachtgever, dan wel het afvoeren van afvalstoffen waarvan de

opdrachtgever zich wenst te ontdoen ten behoeve van be-, ver- of eindverwerking. Onder goederen

wordt in deze voorwaarden verstaan de goederen van de opdrachtgever, die de vervoerder

ter vervoer onder zich heeft.

 1. Onder ‘overeenkomst’ wordt in deze voorwaarden verstaan de overeenkomst waarbij enerzijds

de opdrachtgever opdracht(en) tot vervoer van goederen geeft en deze ter beschikking van de

vervoerder stelt en zich verplicht de overeengekomen prijs te betalen en anderzijds de vervoerder

zich verplicht tegen betaling van de overeengekomen prijs de goederen te vervoeren.

 1. Onder ‘container’ wordt in deze voorwaarden verstaan een laadbak bestemd voor het verzamelen

en vervoeren van goederen en/of afvalstoffen.

 1. Onder ‘normale werkdag’ wordt in deze voorwaarden verstaan: alle werkbare dagen, met uitzondering

van

zaterdagen, zondagen en ATV-dagen, alsmede erkende christelijke en zowel plaatselijke-,

nationale- als internationale feestdagen relevant voor uitvoering van de overeenkomst.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

tussen opdrachtgever en vervoerder, tenzij afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten,

tenzij die algemene voorwaarden, dan wel gedeelten daarvan, schriftelijk door de vervoerder worden

aanvaard.

 1. Tevens zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en vervoerder,

die (mede) internationaal transport betreffen, de bepalingen van het Verdrag betreffende de

Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg, hierna te noemen; CMR Verdrag.

Artikel 2. De totstandkoming van de overeenkomst.

 1. De overeenkomst tussen de vervoerder en de opdrachtgever komt tot stand:
 2. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan:

-door ondertekening van een contract door beide partijen;

-op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de vervoerder;

-door de ontvangst van de schriftelijke acceptatie door de opdrachtgever van de offerte van de

vervoerder, zoals bedoeld in artikel 3 lid 2;

 1. Indien de overeenkomst mondeling wordt aangegaan:

-door het mondeling accepteren door de opdrachtgever van de mondelinge offerte van de vervoerder,

met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 1.

 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op internationaal vervoer en/of vervoer van afvalstoffen,

zijn partijen verplicht, en in andere gevallen zijn partijen bevoegd de vervoerovereenkomst

vast te leggen in een vrachtbrief. De afwezigheid, onregelmatigheid of het verlies van de vrachtbrief

tast het bestaan en/of de geldigheid van de overeenkomst niet aan.

De vrachtbrief dient te voldoen aan de eisen daaraan gesteld in de wet en/of in het CMR-Verdrag

en/of aan de eisen gesteld in artikel 7, indien de overeenkomst het vervoeren van afvalstoffen

betreft.

Artikel 3. Offertes.

 1. Alle mondelinge offertes zijn geheel vrijblijvend tot één dag na acceptatie door de opdrachtgever.

2.a.Alle schriftelijke offertes zullen door de vervoerder gedurende 30 dagen gestand worden

gedaan, echter met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 omtrent prijsbepaling.

 1. Tot het moment waarop de opdrachtgever de offerte schriftelijk heeft geaccepteerd, is de vervoerder

vrij de offerte te wijzigen of in te trekken.

 1. Als moment van acceptatie wordt beschouwd het moment waarop door de vervoerder de

schriftelijke acceptatie van de opdrachtgever wordt ontvangen.

Artikel 4. Wetten en voorschriften

 1. De werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de betreffende wetten,

voorschriften en aanwijzingen van overheidswege. Bij wijziging daarvan na het tot stand komen van

de overeenkomst zullen de gevolgen van die wijziging geacht worden deel uit te maken van de

overeenkomst.

 1. Ingeval zodanige wijziging een ingrijpende verandering van kosten tot gevolg heeft, zullen partijen

binnen twee weken nadat de wijziging te hunner kennis is gekomen, in overleg treden omtrent

aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven.

 1. De overeengekomen wijziging in de prijzen en tarieven zullen gelden vanaf de datum van

ingang van zodanige wijzigingen.

 1. De vervoerder voert afvalstoffen slechts af naar een ve-, ver- of eindverwerkingsinrichting die

beschikt over de vereiste wettelijke vergunningen.

Artikel 5. Duur der overeenkomst, voortijdige beëindiging

 1. Een duurovereenkomst die wordt aangegaan voor een bepaalde termijn, zal na het aflopen van

die termijn stilzwijgend worden verlengd voor eenzelfde termijn onder dezelfde voorwaarden, tenzij

de overeenkomst door één van partijen twee maanden vóór het aflopen van de termijn wordt

opgezegd, dan wel één van partijen twee maanden vóór het aflopen van de termijn te kennen

geeft de overeenkomst onder andere voorwaarden te willen voortzetten.

 1. Beide partijen hebben het recht, indien zich één van de hierna sub 3 genoemde omstandigheden

voordoet, de overeenkomst vóór de afloop of vóór de voltooiing der werkzaamheden te

beëindigen zonder inachtneming van de sub 1 bedoelde opzegtermijn en zonder rechterlijke

tussenkomst, echter onverlet het recht op schadevergoeding van de benadeelde partij.

 1. Redenen van voortijdige beëindiging kunnen zijn:
 2. indien een partij één of meer van de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden

of uit de overeenkomst niet is nagekomen of in strijd daarmee heeft gehandeld en ondanks

een deugdelijke aanmaning van de wederpartij in zijn handelen volhardt;

 1. Indien de aanwezigheid van de te vervoeren goederen aanleiding geeft tot gegronde vrees voor

verlies van- of schade aan andere goederen of aan de opslagruimtes, dan wel voor dood of

lichamelijk letsel van personen;

 1. Indien de goederen aan bederf onderhevig zijn of indien daarin veranderingen optreden, die de

vervoerder aanleiding geven om aan te nemen, dat zij in kwaliteit achteruitgaan en de opdrachtgever

nalaat – na een verzoek daartoe van de vervoerder – binnen een dag na bedoeld verzoek

instructies te geven;

 1. Indien de opslagruimtes, die voor de uitvoering van de overeenkomst door de vervoerder worden

gebruikt, als gevolg van overmacht als bedoeld in artikel 33, geheel of gedeeltelijk worden

vernield of op enige andere wijze ongeschikt worden voor de overeengekomen werkzaamheden

en de vervoerder – ondanks serieuze pogingen daartoe – er niet in kan slagen een vervangende

gelijkwaardige opslagruimte ter beschikking te stellen.

 1. Indien één van partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft

verkregen of onder curatele wordt gesteld.

 1. Wanneer vóór of bij de aanbieding van de goederen aan de vervoerder zich omstandigheden

aan de zijde van één van partijen voordoen, die de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst

niet hoefde te kennen, maar die, indien zij wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor de wederpartij

grond hadden opgeleverd de overeenkomst niet of onder andere voorwaarden aan te

gaan, is deze wederpartij bevoegd de overeenkomst op te zeggen, onder de verplichting voor partijen

elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden.

Artikel 6. Omschrijving der goederen.

 1. De opdrachtgever zal bij het aangaan van een overeenkomst een schriftelijke omschrijving der

goederen verstrekken, met vermelding van de verschillende soorten, hoedanigheden, maten,

gewichten, waarden en aantallen, benodigde palletmaten en containers, en voorts van alle andere

informatie en bijzonderheden waarvan kennisneming voor de vervoerder belangrijk is.

2.De vervoerder mag in dit verband tevens afgaan op gegevens, die aan hem kenbaar zijn geworden

via de vermelding op de goederen, dan wel op de verpakking.

 1. Van colli, die meer van 1000 kg per stuk wegen, zal de opdrachtgever tezamen met de informatie

en bijzonderheden, die worden verstrekt over de desbetreffende partij, afzonderlijk het

gewicht en het zwaartepunt opgeven, indien dit voor de behandeling van de goederen relevant is.

 1. Indien de vervoerder bekend is met een aanstaande inontvangstname van goederen als

bedoeld in lid 5 van

dit artikel, zal hij de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis stellen – bij voorkeur schriftelijk –

en de door de opdrachtgever alsdan te geven instructies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, opvolgen.

 1. Indien door de vervoerder goederen in ontvangst worden genomen, waarvan de volledige bijzonderheden

betreffende soort, hoedanigheid, aard of eigenschappen niet zijn opgegeven door of

namens de opdrachtgever, zal de vervoerder niet geacht worden door enkele inontvangstname

kennis te dragen van de bijzonderheden, en zodanige inontvangstname zal de verantwoordelijkheid

en aansprakelijkheid van de opdrachtgever onverlet laten.

 1. Bij de inontvangstname van de goederen is de vervoerder gehouden te onderzoeken:
 2. de juistheid van de vermelding in de vrachtbrief met betrekking tot het aantal colli en hun

merken en nummers;

 1. de uiterlijke staat van de goederen en hun verpakking.
 2. Indien de vervoerder geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van de vermeldingen,

bedoeld in lid 6. a. van dit artikel, te onderzoeken, tekent hij in de vrachtbrief met redenen

omkleed aan welke voorbehouden hij maakt. Eveneens geeft hij de reden aan voor alle voorbehouden,

welke ij maakt ten aanzien van de uiterlijke staat van de goederen en van hun verpakking.

 1. De opdrachtgever heeft het recht te eisen, dat de vervoerder het bruto-gewicht of de op andere

wijze uitgedrukte hoeveelheid der goederen onderzoekt. Hij kan tevens een onderzoek van de

inhoud der colli eisen. De vervoerder kan de kosten van het onderzoek in rekening brengen. Het

resultaat van de onderzoekingen wordt in de vrachtbrief neergelegd.

 1. Indien de vervoerder erin toestemt werkzaamheden te verrichten met betrekking tot goederen,

die op enigerlei wijze niet met de omschrijving als bedoeld in lid 1 van dit artikel overeenkomen,

dan wel goederen waarvoor de opdrachtgever geen, dan wel gebrekkige informatie heeft verschaft,

zullen deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de vervoerder voor rekening en risico

van de opdrachtgever.

 1. De vervoerder heeft het recht te weigeren goederen in ontvangst te nemen, zonder tot enigerlei

schadevergoeding gehouden te zijn, indien de goederen ernstig afwijken van de door of

namens de opdrachtgever verstrekte gegevens en omschrijving en het niet mogelijk is gebleken

na overleg met de opdrachtgever en eventueel door het uitvoeren van extra werkzaamheden

alsnog de goederen in ontvangst te nemen.

Artikel 7. Het vervoeren van afvalstoffen en/of gevaarlijke stoffen.

 1. Indien de overeenkomst het vervoeren van afvalstoffen betreft, deelt de vervoerder de

opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk mede welke afvalstoffen niet

mogen worden aangeboden. Dit geschrift wordt geacht deel uit te maken van de overeenkomst.

 1. Indien de opdrachtgever de vervoerder stoffen aanbiedt die als verontreinigd en/of gevaarlijk

voor de gezondheid en/of het milieu worden beschouwd naar op het moment van het sluiten van

de overeenkomst geldende overheidsnormen, licht de opdrachtgever de vervoerder in over de

juiste aard van het gevaar, en geeft hij zo nodig de te nemen voorzorgsmaatregelen aan, alles

onverminderd het bepaalde in lid 1.

Indien deze inlichting niet in de vrachtbrief is vermeld, staat het de opdrachtgever vrij met enig

ander middel te bewijzen, dat de vervoerder kennis heeft gedragen van de juiste aard van het

gevaar, dat het vervoer van de voornoemde goederen opleverde.

 1. De in lid 2 bedoelde stoffen, die niet volgens de in lid 2 gegeven voorschriften als zodanig aan

de vervoerder bekend waren, kunnen op ieder ogenblik en op iedere plaats door de vervoerder

worden gelost, vernietigd of onschadelijk gemaakt en wel zonder enige schadevergoeding, terwijl

de opdrachtgever aansprakelijk is voor alle kosten en schaden, waaronder begrepen opgelegde

boeten en/of andere straffen van overheidswege, voortvloeiende uit de aanbieding ten vervoer, uit

het vervoer zelf, of uit het nemen van de in dit lid vermelde maatregelen.

 1. De opdrachtgever vrijwaart de vervoerder voor alle aanspraken van derden terzake van geleden

schade ten gevolge van het vervoer van de goederen, onder de omstandigheden als hiervoor

in lid 2, 3, 8 en 9 bedoeld.

 1. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een langere periode, staat het de vervoerder

gedurende de looptijd van de overeenkomst vrij wijzigingen aan te brengen in de lijst van afvalstoffen

welke niet mogen worden aangeboden, zoals bedoeld in lid 1.

De vervoerder stelt de opdrachtgever schriftelijk van deze wijzigingen in kennis, welk geschrift in

de plaats treedt van het in lid 1 bedoelde geschrift.

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 5 van dit artikel zal de opdrachtgever een door de vervoerder

ter beschikking gestelde container niet gebruiken voor giftige, zelfontbrandende, bijtende,

radioactieve en chemische afvalstoffen, voor explosief materiaal of voor kadavers, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 1. Desgewenst kan de vervoerder van de opdrachtgever verlangen, dat de opdrachtgever bij lediging

of vervanging van een container schriftelijk verklaart, dat zich in de container geen afvalstoffen

bevinden als bedoeld in lid 6.

 1. De vervoerder is bevoegd te weigeren een container die afvalstoffen bevat welke overeenkomstig

dit artikel niet mogen worden aangeboden, af te voeren.

 1. Indien bij aanbieding van de afvalstoffen aan de be- ver of eindverwerkingsinrichting blijkt, dat

een container afvalstoffen bevat, welke overeenkomstig dit artikel niet hadden mogen worden

aangeboden, is de vervoerder bevoegd – naar zijn keuze – de container terug te voeren naar de

opdrachtgever of zorg te dragen voor adequate afvoer naar een andere be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.

De eventuele extra kosten en schade van de vervoerder, die voortvloeien uit de onterechte aanbieding,

komen voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Bij het vervoer van losgestorte afvalstoffen dient de vrachtbrief tenminste de navolgende

gegevens te bevatten:

– naam en adres van degene die zich van de afvalstoffen ontdoet en het aflaadadres;

– de datum en – voor het verzamelgeleidbiljet – het tijdstip van aangifte;

– de naam, het adres en de handtekening van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven;

– de gebruikelijke benaming, aard, eigenschappen, samenstelling en hoeveelheid van de

afgegeven afvalstoffen;

– het kenteken van de auto en indien bekend het containertype- en nummer;

– voorzover van toepassing het afvalstroomnummer.

 1. De opdrachtgever is verplicht over de wijze van aanbieding van afvalstoffen overleg te plegen

met de vervoerder.

 1. De opdrachtgever is verplicht de afvalstoffen op een zodanige wijze te verpakken en te etiketteren

als wettelijk is voorgeschreven, eventueel aangevuld met hetgeen tussen de opdrachtgever

en de vervoerder daaromtrent nader is overeengekomen.

 1. De opdrachtgever is verplicht tijdig alle vereiste instructies met betrekking tot het vervoer van

afvalstoffen aan de vervoerder te doen toekomen.

 1. De opdrachtgever dient aan te geven of de afvalstoffen stoffen zijn in de zin van het Besluit

Aanwijzing Chemische Afvalstoffen. Hij dient tevens, na invoering van het Besluit Gevaarlijke

Afvalstoffen (de Wet Milieubeheer, hoofdstuk Afvalstoffen) aan te geven of deze stoffen gevaarlijke

afvalstoffen zijn in de zin van het Besluit Gevaarlijke Afvalstoffen.

 1. De opdrachtgever dient in het bezit te zijn van een op grond van een provinciale of gemeentelijke

verordening benodigde vergunning, casu quo ontheffing voor de afvoer van afvalstoffen van

het aflaadadres naar de bestemming.

 1. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de afvalstoffen, op de door de opdrachtgever

aangegeven bestemming, door de geadresseerde van de vervoerder in ontvangst worden

genomen.

 1. De opdrachtgever dient de op grond van de wet of verordening verplichte meldingen of registraties

te verrichten.

 1. De vervoerder is verplicht de afvalstoffen in dezelfde staat af te leveren als zij zijn ontvangen,

tenzij duidelijk uit de aard van de overeenkomst voortvloeit dat als gevolg van het overladen of het

inzamelen samenvoeging plaatsvindt met stoffen van derden, dan wel de overeenkomst mede

inhoudt dat enige bewerkingen dienen plaats te vinden.

Artikel 8. Ter beschikking gestelde containers.

 1. De opdrachtgever zal zich houden aan de aanwijzingen van de vervoerder inzake de wijze

waarop goederen en/of afvalstoffen dienen te worden aangeboden en opgeslagen in een door de

vervoerder ter beschikking gestelde container.

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor een goed beheer van een geplaatste container.
 2. De opdrachtgever treft de vereiste maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor de eventuele vergunningen, die benodigd zijn voor het

plaatsen van een container. Kosten verbonden aan het verlenen van vergunningen voor het plaatsen

van een container, alsmede eventueel uit plaatsing voortvloeiende boetes, komen voor rekening

van de opdrachtgever.

 1. In het geval een container is overbeladen of verkeerd beladen, ter beoordeling aan de vervoerder,

is de vervoerder gerechtigd de afvoer van een container te weigeren.

 1. Eventuele schade aan een geplaatste container dient zo spoedig mogelijk na constatering door

de opdrachtgever aan de vervoerder te worden gemeld. Eventuele onbruikbaar geworden containers

worden zo spoedig mogelijk door de vervoerder vervangen. De extra kosten en schade die de

vervoerder lijdt tengevolge van het

onbruikbaar worden en vervangen van een container, komen voor rekening van de opdrachtgever,

tenzij de opdrachtgever aantoont dat het onbruikbaar worden van een container is te wijten aan de

vervoerder.

 1. Het is de opdrachtgever verboden een ter beschikking gestelde container aan een derde weder

te verhuren of op enigerlei wijze ter beschikking te stellen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van de vervoerder.

 1. Indien een geplaatste container op last van de politie of enig ander overheidsorgaan in verband

met de verkeerssituatie of bijzondere omstandigheden (tijdelijk) verplaatst dient te worden, komen

de kosten van (tijdelijke) verplaatsing voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Het verstrekken van instructies, inlichtingen en bescheiden.

 1. Alle aan de vervoerder of de opdrachtgever gerichte aanvragen, verzoeken, aanbiedingen,

mededelingen, omschrijvingen, instructies en opdrachten dienen bij voorkeur schriftelijk te worden

gedaan, respectivelijk gegeven door de daartoe door de vervoerder of de opdrachtgever

aangewezen persoon of personen.

 1. Ingeval van internationaal vervoer, dient de opdrachtgever ter voldoening aan douane-verplichtingen

en andere formaliteiten, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen of ter

beschikking van de vervoerder te stellen en hem alle gewenste inlichtingen te verschaffen, met

inachtneming van het bepaalde hieromtrent in het CMR-Verdrag.

 1. Ingeval van een opdracht tot het vervoeren van afvalstoffen, dient de opdrachtgever aan te

geven, hetzij door middel van een afzonderlijke schriftelijke verklaring, hetzij op de daartoe

bestemde formulieren dan wel op een vrachtbrief:

– de plaats waar het afval vrijkomt;

– de aard en samenstelling van het afval;

– de hoeveelheid van het afval;

– de bestemming van het afval;

– de gevarenklasse van afvalstoffen die vallen onder de Wet Gevaarlijke Stoffen, casu quo de Wet

Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Artikel 10. Onjuiste opgaven, mededelingen, aanwijzingen

 1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, duidelijkheid en volledigheid van alle door of vanwege

hem verstrekte opgaven, mededelingen, aanwijzingen en instructies, van welke aard dan

ook.

 1. De gevolgen van de aan de vervoerder onbekende gebreken of omstandigheden, dan wel

gebreken of omstandigheden waarvan redelijkerwijs niet verwacht kon worden, dat deze bij de

vervoerder bekend konden zijn, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever vrijwaart de vervoerder terzake eventuele aanspraken door derden

tengevolge van door derden geleden schade veroorzaakt door aan de vervoerder onbekende

gebreken of omstandigheden.

Artikel 11. Periode gedurende welke de goederen onder de vervoerder berusten.

 1. De goederen worden geacht zich onder de vervoerder te bevinden vanaf het moment, dat de

vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen.

 1. De inontvangstname dient, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te blijken uit een door

de vervoerder te ondertekenen ontvangstbewijs, dan wel afgetekende vrachtbrief, waarop het aantal

en/of het gewicht van de goederen vermeld staat.

 1. Indien er in een uitzonderingsgeval geen schriftelijk bewijs van goede ontvangst kan worden

afgegeven, zullen de goederen geacht worden zich onder de vervoerder te bevinden vanaf het

vroegst mogelijke moment waarop de vervoerder in staat is geweest de goederen op aantal en

kwaliteit te controleren. De vervoerder deelt onverwijld aan de opdrachtgever mede, dat controle

heeft plaatsgehad en deelt zijn bevindingen mede.

 1. De goederen worden geacht zich niet meer onder de vervoerder te bevinden vanaf het moment

dat de vervoerder de goederen heeft afgeleverd aan de personen, die door of vanwege de

opdrachtgever zijn aangewezen.

Artikel 12. Bijzondere maatregelen ten aanzien van de goederen.

 1. De vervoerder heeft het recht direct op kosten en voor rekening en risico van de opdrachtgever

ieder door de vervoerder noodzakelijk geachte maatregel te nemen, vernietiging der goederen

daaronder begrepen, wanneer door het niet nemen van deze maatregel verlies van of schade aan

de goederen zelf, aan andere goederen, aan eigendommen van de vervoerder, dan wel dood of

lichamelijk letsel voor personen redelijkerwijs te vrezen is, zulks ter beoordeling van de vervoerder.

 1. De vervoerder zal de opdrachtgever van de te nemen, of – indien redelijkerwijs geen uitstel

mogelijk was, zulks ter beoordeling aan de vervoerder – reeds genomen maatregelen, onverwijld

in kennis stellen.

 1. Terzake van de door de in dit artikel bedoelde maatregelen geleden schade door de opdrachtgever,

zal de vervoerder nimmer gehouden zijn tot vergoeding, onverlet het bepaalde in artikel 32.

Artikel 13. Prijzen en/of tarieven. Wijzigingen van de overeengekomen prijzen en/of tarieven.

 1. Alle prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting.
 2. De vervoerder heeft het recht tussentijdse tariefswijzigingen van het NOB en de EVO door te

berekenen.

 1. Voor de berekening van de prijzen en/of tarieven zal de vervoerder, naast de gegevens die hem

verstrekt worden door of vanwege de opdrachtgever, als doorslaggevende maatstaf de gegevens

mogen hanteren die hij heeft verkregen door eigen meting of weging van het volume en/of gewicht

der goederen.

 1. Bij opdrachten tot het vervoeren en afleveren van afvalstoffen en/of gevaarlijke stoffen, zoals

bedoeld in artikel 7, zal bij het aangaan van de overeenkomst een voorlopige prijsopgave worden

gedaan aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens omtrent de aard en

hoeveelheid van de te vervoeren afvalstoffen en/of gevaarlijke stoffen.

Na aflevering bij de be-, ver- of eindverwerkingsinrichting, zal na exacte opgave door bedoelde

inrichting van aard en hoeveelheid van de aangeboden stoffen, de definitieve prijsopgave aan de

opdrachtgever worden gedaan.

Artikel 14. Verzekeringen.

 1. De vervoerder zal slechts de aan hem toevertrouwde goederen verzekeren voor risico en

rekening van de opdrachtgever, indien hij daartoe schriftelijk opdracht heeft ontvangen onder

opgave door de opdrachtgever van de verlangde dekking.

 1. Indien de medewerking van de vervoerder wordt ingeroepen voor de vaststelling van een verlies

of schade, die niet voor rekening en risico van de vervoerder komt, zullen de daaraan verbonden

kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.

 1. Indien de goederen door bemiddeling van de vervoerder zijn verzekerd, zullen de premies en

kosten der verzekering per maand in rekening worden gebracht in volle kalendermaanden, waarbij

een gedeelte van de maand als een volle maand zal worden aangemerkt, tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen.

Artikel 15. Vooruit te betalen kosten, rechten en belastingen.

 1. Indien goederen bij de vervoerder worden aangeboden, die onderworpen zijn aan douane- en

accijnsbepalingen of aan belastingvoorschriften, dient de opdrachtgever tijdig alle inlichtingen,

welke door de vervoerder verlangd worden, te verstrekken, teneinde hem in staat te stellen de

desbetreffende aangiften in te dienen of opgaven te doen.

 1. Indien door de vervoerder kosten, rechten en lasten van welke aard dan ook bij de aangifte der

goederen of achteraf betaald moeten worden, zal de vervoerder hiervan onverwijld aan de

opdrachtgever een opgave verstrekken en zal de opdrachtgever deze kosten, rechten en lasten

vergoeden binnen 14 dagen na opgave.

 1. Indien op enigerlei wijze de restitutie van betaalde kosten, rechten en lasten als bedoeld in het

vorige lid mogelijk zal zijn, is de vervoerder verplicht hieraan alle medewerking verlenen. De

kosten verbonden aan het verlenen van deze medewerking zijn voor rekening van de opdrachtgever,

tenzij de opdrachtgever aantoont dat het verzoek om restitutie een direct gevolg is van een

fout of nalatigheid van de vervoerder.

 1. De goederen die bij de vervoerder onder berusting komen of zijn en waarover voorvrachten,

voorschotten en/of remboursementen verschuldigd zijn, worden door de opdrachtgever bij de vervoerder

aangemeld. De door de vervoerder te betalen bedragen en voorvrachten, voorschotten

en/of remboursementen worden in onderling overleg vastgesteld en kunnen te allen tijde door de

vervoerder worden gemaximeerd. De kosten verbonden aan de vooruitbetaling zijn voor rekening

van de opdrachtgever en worden door de vervoerder aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 16. Betalingsvoorwaarden.

 1. Betaling van de vrachtpenningen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in

verzuim te zijn en heeft de vervoerder zonder ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag

een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen.

 1. De opdrachtgever kan zich nimmer tegenover de vervoerder beroepen op hem ten aanzien van

vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling, dat de overeengekomen

tijd, dan wel de hierboven genoemde termijn van 30 dagen, overschreed.

 1. indien de vervoerder bij niet betaling door de opdrachtgever tot incasso overgaat, zullen alle

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de laatste te fixeren op de op dat moment geldende

incassotarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten, voor rekening van de opdrachtgever

komen.

 1. De vervoerder zal gerechtigd zijn een deugdelijke zekerheidsstelling te verlangen voor alle

bedrage, die ingevolge de overeenkomst aan hem verschuldigd zijn of verschuldigd zullen worden.

 1. In geval van niet of niet tijdige betaling is de vervoerder bevoegd:
 2. nakoming van zijn verplichting voortvloeiend uit alle met de opdrachtgever gesloten

overeenkomsten op te schorten, tot de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen met rente

volledig heeft betaald;

 1. van de opdrachtgever (gedeeltelijke) vooruitbetaling of contante betaling terzake van gesloten

overeenkomsten te vorderen.

 1. Ingeval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de vervoerder

te betalen voor diens tot het tijdstip van beëindiging van de overeenkomst verrichte diensten,

onverlet het recht op schadevergoeding, indien de voortijdige beëindiging is te wijten aan

wanprestatie van een der partijen, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in artikel 5,

30, 31 en 32.

Artikel 17. Zekerheden.

 1. De vervoerder is gerechtigd goederen, gelden en documenten – de laatste in de ruimste zin des

woords – terug te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of eigenaar tot de

opeisbare vorderingen van de vervoerder zijn voldaan, ofwel bij doorzending der goederen het

verschuldigd bedrag na te nemen.

 1. Alle goederen, documenten en gelden, die de vervoerder uit welken hoofde en met welke

bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken hem tot pand voor alle vorderingen, die

hij ten laste van de opdrachtgever of van de eigenaar heeft.

 1. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor het pand tot

waarborg strekt, is de vervoerder bevoegd het verpande goed te (doen) verkopen.

 1. De opdrachtgever en de vervoerder kunnen in afwijking van het in het vorige lid bepaalde

overeenkomen, dat de verkoop van het pand onderhands zal geschieden.

 1. De vervoerder kan het pand desgevraagd doen vervangen door een – uitsluitend te zijner beoordeling

staande – andere gelijkwaardige zekerheid.

Artikel 18. Ruimten, die bij de vervoerder in gebruik zijn.

 1. De vervoerder is verplicht de goederen op te slaan en de werkzaamheden uit te voeren in daarvoor

beschikbare ruimten, die geschikt dienen te zijn voor de desbetreffende soort goederen, de te

verrichten werkzaamheden en de te verlenen faciliteiten.

 1. Het zal de vervoerder vrijstaan, na overleg met de opdrachtgever, de goederen over te brengen

naar andere ruimten.

 1. Indien deze verplaatsing het gevolg is van gebleken ongeschiktheid van de ruimten zullen de

kosten, verbonden aan de verplaatsing van de goederen, alsmede het eventuele transportrisico,

voor rekening en risico zijn van de vervoerder.

 1. De kosten van deze verplaatsing van de goederen, alsmede het transportrisico komen voor

rekening van de opdrachtgever indien de overbrenging, onvoorzienbaar bij het sluiten van de

overeenkomst, dient te geschieden in het belang van het goed of wegens overmacht.

Artikel 19. Toegang tot ruimten in gebruik van de vervoerder.

 1. De opdrachtgever (of door deze aangewezen personen) kan aan de vervoerder toegang verzoeken

tot de plaatsen, door de opdrachtgever in gebruik bij de vervoerder, zulks met inachtneming

van de te vervullen douane- en andere van overheidswege voorgeschreven formaliteiten.

 1. Voor hen aan wie de vervoerder ingevolge lid 1 van dit artikel op aanvraag toegang verleent,

gelden de volgende voorwaarden:

 1. De personen, die de terreinen en de ruimten in gebruik door de vervoerder bezoeken, moeten

zich houden aan de voorschriften van de vervoerder.

 1. Alleen gedurende de normale werktijden en onder geleide van de vervoerder wordt aan of vanwege

de opdrachtgever o.a. voor controledoeleinden en andere werkzaamheden toegang verleend,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. De kosten van begeleiding van een bezoek, dat niet tot de normale gang van zaken behoort,

kunnen door de vervoerder aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen.

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect door de in zijn opdracht

bezoekende personen veroorzaakt. De opdrachtgever zal de vervoerder vrijwaren tegen alle

vorderingen, die door derden te dier zake tegen hem mochten worden ingesteld. Indien op grond

van deze vrijwaring de opdrachtgever verplicht wordt tot vergoeding van welke schade dan ook, is

de vervoerder verplicht zijn medewerking te verlenen aan een eventuele regresaktie van de

opdrachtgever.

 1. Alle personen en voertuigen begeven zich op eigen risico op de terreinen en in de ruimten in

gebruik bij de vervoerder. De vervoerder zal behoudens in geval van opzet en grove schuld van

de vervoerder, dan wel van de personen, die door de vervoerder zijn ingeschakeld, nimmer

aansprakelijk zijn voor verlies of schade door personen of aan voertuigen geleden.

Artikel 20. Reparaties en vervanging van ruimten die bij de vervoerder in gebruik zijn.

 1. De vervoerder zal te allen tijde het recht hebben om onverwijld herstel-, wederopbouw- en/of

verbouwingswerkzaamheden aan de ruimten te laten uitvoeren, als de vervoerder het nodige of

raadzaam acht om deze te onderhouden en in bedrijfszekere staat te houden.

 1. Indien de vervoerder het nodig acht om de goederen van de opdrachtgever over te brengen

naar andere vergelijkbare ruimten in verband met herstel-, wederopbouw- en/of verbouwingswerkzaamheden

zal de vervoerder het vrij staan zulks te doen, na overleg met de

opdrachtgever, ook indien partijen zouden zijn overeengekomen, dat de goederen in een bepaalde

rimte zouden worden opgeslagen respectievelijk de te verrichten werkzaamheden in een bepaalde

ruimte zouden plaatsvinden.

 1. De kosten verbonden aan de verplaatsing van de goederen alsmede het transportrisico zullen

voor rekening en risico van de vervoerder zijn.

Artikel 21. Tijden der werkzaamheden.

 1. Tenzij anders is overeengekomen, zullen alle door de vervoerder aan of met betrekking tot de

goederen uit te voeren werkzaamheden worden verricht op werkdagen gedurende de normale

werkuren van het bedrijf.

Bij de tijdsduurberekening wordt een gedeelte van een uur steeds als een vol uur berekend.

 1. De vervoerder is bevoegd, zonodig na voorafgaand overleg met de opdrachtgever, werzaamheden

buiten de werkuren als bedoeld in lid 1 van dit artikel uit te voeren, indien zulks naar zijn

oordeel wegens overheidsvoorschriften of overheidsmaatregelen of wegens onvoorziene

omstandigheden, in het belang van de goederen of van de opdrachtgever, dan wel in het belang

van de goede gang van zaken in het bedrijf van de vervoerder noodzakelijk is.

 1. Indien de opdrachtgever verlangt dat er werkzaamheden worden verricht buiten de werkuren

als bedoeld in lid 1, dan zal dit in onderling overleg kunnen geschieden, tenzij dit de gang van

zaken binnen het bedrijf van de vervoerder ernstig verstoort.

 1. Indien op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden worden verricht buiten de werkuren

als bedoeld in lid 1 zal de navolgende verhoging van de normale prijzen en/of tarieven worden

berekend:

– voor werkzaamheden uitgevoerd op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende religieuze en

nationale- of -indien relevant internationale – feestdagen, alsmede de nachten volgend op een

zon- of feestdag, een verhoging van 100%;

-voor werkzaamheden uitgevoerd tussen 22.00 uur en 6.00 uur een verhoging van 50%.

 1. Alle extra kosten, welke ontstaan door het verrichten van werkzaamheden buiten zodanige normale

werkuren, zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze werkzaamheden worden

verricht op verzoek van de opdrachtgever.

Artikel 22. Bijkomende werkzaamheden.

 1. Indien de opdrachtgever werkzaamheden met betrekking tot zijn goederen wenst te laten verrichten,

die buiten de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze worden opgedragen

aan de vervoerder tegen nader overeen te komen prijzen en/of tarieven en op de voorwaarden

genoemd in de overeenkomst en voorts onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden,

met dien verstande echter dat werkzaamheden, welke de vervoerder niet kan of niet kan

laten verrichten, met zijn toestemming zullen worden uitgevoerd door of namens de opdrachtgever

onder toezicht van de vervoerder.

 1. De kosten verbonden aan het houden van toezicht zullen voor rekening zijn van de opdrachtgever.
 2. Indien de vervoerder bij het toezicht houden schade aan de goederen dan wel enige andere

onregelmatigheid constateert, dient hij onverwijld hiervan melding te maken aan de opdrachtgever.

Artikel 23. Aan- en aflevertijden.

 1. De opdrachtgever is verplicht aan de vervoerder exacte opgave te verstrekken van de aan- en

aflevertijden van de goederen, alsmede van de gewenste afleverfrequentie(s), eventueel opgesplitst

per goederensoort en afleveradressen.

 1. Indien de opdrachtgever de vervoerder kennis heeft gegeven dat de goederen op een bepaald

tijdstip zullen worden aangeleverd of opgehaald zal hij al het mogelijke doen om de stipte aanlevering

op ophaling van de goederen ongestoord te laten plaatsvinden.

 1. Alle personen en voertuigen begeven zich op eigen risico op de terreinen en in de ruimten in

gebruik bij de vervoerder. De vervoerder zal behoudens in geval van opzet en grove schuld van

de vervoerder, dan wel van de personen, die door de vervoerder zijn ingeschakeld, nimmer

aansprakelijk zijn voor verlies of schade door personen of aan voertuigen geleden.

Artikel 20. Reparaties en vervanging van ruimten die bij de vervoerder in gebruik zijn.

 1. De vervoerder zal te allen tijde het recht hebben om onverwijld herstel-, wederopbouw- en/of

verbouwingswerkzaamheden aan de ruimten te laten uitvoeren, als de vervoerder het nodige of

raadzaam acht om deze te onderhouden en in bedrijfszekere staat te houden.

 1. Indien de vervoerder het nodig acht om de goederen van de opdrachtgever over te brengen

naar andere vergelijkbare ruimten in verband met herstel-, wederopbouw- en/of verbouwingswerkzaamheden

zal de vervoerder het vrij staan zulks te doen, na overleg met de

opdrachtgever, ook indien partijen zouden zijn overeengekomen, dat de goederen in een bepaalde

rimte zouden worden opgeslagen respectievelijk de te verrichten werkzaamheden in een bepaalde

ruimte zouden plaatsvinden.

 1. De kosten verbonden aan de verplaatsing van de goederen alsmede het transportrisico zullen

voor rekening en risico van de vervoerder zijn.

Artikel 21. Tijden der werkzaamheden.

 1. Tenzij anders is overeengekomen, zullen alle door de vervoerder aan of met betrekking tot de

goederen uit te voeren werkzaamheden worden verricht op werkdagen gedurende de normale

werkuren van het bedrijf.

Bij de tijdsduurberekening wordt een gedeelte van een uur steeds als een vol uur berekend.

 1. De vervoerder is bevoegd, zonodig na voorafgaand overleg met de opdrachtgever, werzaamheden

buiten de werkuren als bedoeld in lid 1 van dit artikel uit te voeren, indien zulks naar zijn

oordeel wegens overheidsvoorschriften of overheidsmaatregelen of wegens onvoorziene

omstandigheden, in het belang van de goederen of van de opdrachtgever, dan wel in het belang

van de goede gang van zaken in het bedrijf van de vervoerder noodzakelijk is.

 1. Indien de opdrachtgever verlangt dat er werkzaamheden worden verricht buiten de werkuren

als bedoeld in lid 1, dan zal dit in onderling overleg kunnen geschieden, tenzij dit de gang van

zaken binnen het bedrijf van de vervoerder ernstig verstoort.

 1. Indien op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden worden verricht buiten de werkuren

als bedoeld in lid 1 zal de navolgende verhoging van de normale prijzen en/of tarieven worden

berekend:

– voor werkzaamheden uitgevoerd op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende religieuze en

nationale- of -indien relevant internationale – feestdagen, alsmede de nachten volgend op een

zon- of feestdag, een verhoging van 100%;

-voor werkzaamheden uitgevoerd tussen 22.00 uur en 6.00 uur een verhoging van 50%.

 1. Alle extra kosten, welke ontstaan door het verrichten van werkzaamheden buiten zodanige normale

werkuren, zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze werkzaamheden worden

verricht op verzoek van de opdrachtgever.

Artikel 22. Bijkomende werkzaamheden.

 1. Indien de opdrachtgever werkzaamheden met betrekking tot zijn goederen wenst te laten verrichten,

die buiten de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze worden opgedragen

aan de vervoerder tegen nader overeen te komen prijzen en/of tarieven en op de voorwaarden

genoemd in de overeenkomst en voorts onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden,

met dien verstande echter dat werkzaamheden, welke de vervoerder niet kan of niet kan

laten verrichten, met zijn toestemming zullen worden uitgevoerd door of namens de opdrachtgever

onder toezicht van de vervoerder.

 1. De kosten verbonden aan het houden van toezicht zullen voor rekening zijn van de opdrachtgever.
 2. Indien de vervoerder bij het toezicht houden schade aan de goederen dan wel enige andere

onregelmatigheid constateert, dient hij onverwijld hiervan melding te maken aan de opdrachtgever.

Artikel 23. Aan- en aflevertijden.

 1. De opdrachtgever is verplicht aan de vervoerder exacte opgave te verstrekken van de aan- en

aflevertijden van de goederen, alsmede van de gewenste afleverfrequentie(s), eventueel opgesplitst

per goederensoort en afleveradressen.

 1. Indien de opdrachtgever de vervoerder kennis heeft gegeven dat de goederen op een bepaald

tijdstip zullen worden aangeleverd of opgehaald zal hij al het mogelijke doen om de stipte aanlevering

op ophaling van de goederen ongestoord te laten plaatsvinden.

 1. Indien een geschil bestaat omtrent de eigendom van een de vervoerder toevertrouwde goederen,

heeft de vervoerder het recht zijn belangen bij die goederen met alle middelen rechts te

beschermen. De kosten daarvan zullen rusten op de goederen.

Artikel 29. Afgifte van goederen door de vervoerder.

 1. De vervoerder is slechts verplicht tot afgifte van de goederen na een daartoe ontvangen

opdracht van de opdrachtgever. Indien een derde beweert recht te hebben de desbetreffende

goederen, zal de vervoerder niet verplicht zijn deze af te geven, totdat bij rechterlijk gewijsde is

beslist wie recht heeft op de goederen. Bij aflevering van de goederen of een deel ervan zal de

vervoerder desgewenst verplicht zijn voor de opdrachtgever bedragen, die op de goederen of op

dat deel betrekking hebben, van derden te innen.

 1. De vervoerder is te allen tijde gerechtigd afgifte op te schorten, teneinde de legitimatie en/of het

recht op ontvangst van degene die afgifte verlangt te onderzoeken, of wanneer het recht op de

goederen door derden wordt betwist, totdat daarover bij rechterlijke gewijsde is beslist.

 1. De kosten van eventuele opslag van de goederen tijdens het opschorten van de afgifte door de

vervoerder, alsmede eventuele andere kosten of schade, die rechtstreeks verband houden met de

opschorting, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 30. Weghalen van de goederen na beëindiging van de overeenkomst.

 1. Met inachtneming van wat daaromtrent in deze algemene voorwaarden is bepaald, zal de

opdrachtgever het recht hebben te allen tijde zijn goederen weg te halen na betaling van alle

opeisbare bedragen door hem uit welken hoofde dan ook aan de vervoerder verschuldigd.

 1. De opdrachtgever zal zijn goederen weghalen uiterlijk op de dag dat de overeenkomst, op

welke wijze dan ook, is beëindigd, zulks na betaling van al hetgeen aan de vervoerder verschuldigd

is.

 1. Indien de opdrachtgever nalaat een van de in dit artikel vermelde verplichtingen na te komen,

zal de vervoerder gerechtigd zijn alle maatregelen te nemen, die nodig zijn voor de ontruiming van

de ter beschikking gestelde ruimte, daaronder begrepen:

 1. het verplaatsen van de goederen naar andere ruimten voor rekening en risico van de opdrachtgever;
 2. het openbaar verkopen of doen verkopen van de goederen waartoe de vervoerder echter niet

zal overgaan, dan nadat de opdrachtgever bij aangetekend schrijven of bij gebreke van een vestigingsplaats

door middel van een advertentie in een landelijk dagblad, is gesommeerd de goederen

na betaling van alle opeisbare bedragen door de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook

aan de vervoerder verschuldigd, af te halen of te doen afhalen en de opdrachtgever in een week

na verzending van bovenvermeld aangetekend schrijven respectievelijk binnen een week na het

verschijnen van de advertentie met dien verstande dat, indien de toestand der goederen dit naar

het oordeel van de vervoerder noodzakelijk maakt, de verkoop binnen kortere termijn kan

plaatsvinden;

 1. het abandonneren of vernietigen van de goederen indien aannemelijk is dat bij verkoop van de

goederen de kosten hoger zullen zijn dan de baten of indien geen koper gevonden kan worden

ondanks een redelijke poging daartoe van de vervoerder, terwijl de kosten van het abandonneren

of vernietingen voor rekening van de opdrachtgever zijn.

 1. Bij het nemen van deze maatregelen zal de vervoerder de normale zorgvuldigheid, zoals deze

in het maatschappelijk verkeer wordt verlangd, in acht nemen.

 1. De vervoerder zal verplicht zijn de opbrengst der goederen na aftrek van alle opeisbare bedragen,

door de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook aan de vervoerder verschuldigd, binnen

een week na ontvangst aan de opdrachtgever af te dragen, dan wel indien dit onmogelijk is dit

bedrag te storten op een speciaal door de vervoerder ten name van de opdrachtgever te openen

bankrekening.

 1. Indien de opdrachtgever binnen een jaar na het storten van het bedrag op de bankrekening, het

bedrag niet heeft opgeëist, zal dit bedrag aan de vervoerder vervallen.

 1. Indien na de verkoop als bedoeld in lid 3 sub b van dit artikel, er nog bedragen door de

opdrachtgever aan de vervoerder verschuldigd blijven, zal de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk

blijven.

Artikel 31. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, op welke wijze dan ook door hem

veroorzaakt, met inachtneming van de wettelijke regels omtrent aansprakelijkheid voor personeel,

vertegenwoordigers, hulppersonen en gebruikte zaken, aan zaken van de vervoerder en de kosten

welke voortvloeien uit de gebrekkige verpakking van de goederen, tenzij de gebrekkigheid zichtbaar

of aan de vervoerder bekend was op het moment van inontvangstname en de vervoerder te

dien aanzien geen voorbehouden heeft gemaakt.

 1. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door het niet, niet tijdig, of

niet behoorlijk nakomen van enige hem bij deze algemene voorwaarden of de afzonderlijke

overeenkomst opgelegde

verplichtingen, voorzover in deze voorwaarden niet reeds een regeling is opgenomen.

Artikel 32. Aansprakelijkheid van de vervoerder.

 1. De vervoerder is aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de

goederen, welke ontstaan tussen het ogenblik van de inontvangstname van de goederen en het

ogenblik van aflevering, alsmede voor vertraging in de aflevering, waarvan door de opdrachtgever

wordt aangetoond, dat de schade, het verlies of de vertraging is veroorzaakt door schuld van de

vervoerder, met inachtneming van de wettelijke regels omtrent aansprakelijkheid voor personeel,

vertegenwoordigers, hulppersonen en gebruikte zaken. De vervoerder is niet aansprakelijk, indien

door schade, het verlies, of de vertraging is veroorzaakt door de schuld van de opdrachtgever,

door een opdracht van deze, door een eigen gebrek van de goederen of door omstandigheden,

die de vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

 1. Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk opdracht geeft om goederen in de open lucht op te slaan

of te behandelen is de vervoerder nimmer aansprakelijk voor schade aan- of verlies van de goederen

tengevolge van opslag of behandeling in de open lucht.

 1. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de vervoerder niet aansprakelijk voor door

zijn personeel gegeven inlichtingen en instructies, tenzij schriftelijk door hem bevestigd, indien

deze inlichtingen en instructies worden gegeven door andere personeelsleden dan degenen

bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

 1. De vervoerder is niet aansprakelijk, wanneer de schade aan of het verlies van de goederen het

gevolg is van de bijzondere gevaren, eigen aan één of meer van de volgende omstandigheden:

 1. het gebruik van open en niet met een dekzeil afgedekte voertuigen, wanneer dit gebruik uitdrukkelijk

is overeengekomen en – ingeval van internationaal vervoer – in de vrachtbrief is vermeld;

 1. ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking bij goederen, die door hun aard aan

kwaliteitsverlies of beschadiging zijn blootgesteld, wanneer zij niet of slecht verpakt zijn;

 1. behandeling, lading, stuwing of lossing van de goederen door de opdrachtgever, de ontvanger

of personen, die voor rekening van de opdrachtgever of de ontvanger handelen;

 1. de aard van bepaalde goederen, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn

blootgesteld hetzij aan geheel of gedeeltelijk verlies, hetzij aan beschadiging, in het bijzonder door

breuk, roest, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies of optreden van ongedierte en

knaagdieren;

 1. onvolledigheid of gebrekkigheid van de adressering, cijfers, letters of merken der colli;
 2. vervoer van levende dieren;
 3. hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, doch slechts indien niet is

overeengekomen dat het vervoer zal plaatsvinden met een voertuig speciaal ingericht om de

zaken aan invloed daarvan te onttrekken. Wanneer de vervoerder aantoon, dat gelet op de

omstandigheden van het geval, de schade of het verlies een gevolg heeft kunnen zijn van dit in lid

genoemde bijzondere gevaren, wordt vermoed dat deze daarvan de oorzaak zijn, behoudens

tegenbewijs van de opdrachtgever.

 1. Voor zover de vervoerder op grond van de voorgaande bepalingen aansprakelijk is voor schade

aan onder hem berustende zaken, dan wel schade voortvloeiend uit het vervoer van de zaken, is

deze aansprakelijkheid als volgt beperkt:

 1. tot de periode, gedurende welke krachtens artikel 7 van deze algemene voorwaarden de goederen

onder de vervoerder berusten;

 1. tot de waarde welke de zaken als de ter vervoer ontvangene zouden hebben gehad, ten tijde

waarop en ter plaatse waar zij zijn afgeleverd of zij hadden moeten zijn afgeleverd. Deze waarde

wordt berekend naar de koers op de goederenbeurs, of wanneer er geen dergelijke koers is, naar

de gangbare marktwaarde of, wanneer ook deze ontbreekt, naar de normale waarden van zaken

van dezelfde aard en hoedanigheid.

 1. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de maximale aansprakelijkheid van de vervoerder

verhoogd wordt tot een ander aan te geven bedrag.

 1. In geval van vertraging is de aansprakelijkheid van de vervoerder beperkt tot ten hoogste de

overeengekomen prijzen en/of tarieven, die de vervoerder voor deze goederen mag berekenen.

 1. a. Indien de vervoerder in opdracht van de opdrachtgever de goederen af loods ten vervoer

aanbiedt aan een door de opdrachtever aan te wijzen persoon, is de vervoerder van iedere

aansprakelijkheid ontheven, indien er geen aanspraken te zijner kennis zijn gebracht of voorbehouden

zijn gemaakt voor zover het zichtbare verliezen of beschadigingen betreft uiterlijk binnen

zeven dagen na het moment van inontvangstname door eerdergenoemde personen.

 1. De aanspraken en voorbehouden als bedoeld in het vorige lid van dit artikel dienen schriftelijk

te geschieden en onderbouwd te worden met een omschrijving, waarin de algemene aard van de

schade of het verlies is aangegeven.

 1. Indien ingevolge dit artikel de vervoerder niet aansprakelijk is voor sommige der factoren, die

de schade hebben veroorzaakt, is hij slecht aansprakelijk in evenredigheid tot de mate, waarin de

factoren waarvoor hij ingevolge dit artikel aansprakelijk is tot de schade hebben bijgedragen.

Artikel 33. Overmacht.

 1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, die

de vervoerder niet kan worden toegerekend, indien niet te wijten aan zijn schuld, noch krachtens

wettelijke bepalingen, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening

komend.

 1. Ondermeer de volgende feiten worden geacht overmacht op te leveren:
 2. oorlog, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, quarantaine, oproer, sabotage, staking, uitsluiting,

stoornissen in het verkeer, gebrek aan vervoermiddelen, arbeidskrachten en/of opslagruimte;

 1. storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog en laag water, vorst, bevriezing, ijsgang;
 2. brand, explosies, bluswater, rook, inbraak, diefstal, vermissing, verzakking, instorting, inwatering,

vochtigheid, geur, stank, worm- en knaagdierenvraat, beschadiging door ratten, muizen,

insekten en ander gedierte;

 1. enig gebrek, eigen bederf of natuurlijke eigenschappen van de goederen, kwaliteitsverandering

door verloop van tijd, isomerisatie, gisting, roest, uitslaan, bevriezing, smelten, stollen, vergassen,

indroging, gewichtsverlies en bederf;

 1. alle omstandigheden, veroorzaakt door mankementen aan automatiseringsapparatuur en software,

die de vervoerder redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarvan hij de gevolgen niet

heeft kunnen vermijden.

 1. Indien he vervoer wordt bewerkstelligd in ruimten ingericht om de goederen te onttrekken aan

de invloed van hite, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, kan de vervoerder

geen beroep doen op het bepaalde in lid 2 sub d van dit artikel tenzij hij bewijst, dat alle maatregelen

waartoe hij, rekening houdende met de omstandigheden, verplicht was, zijn genomen met

betrekking tot de keuze, het onderhoud en het gebruik van deze ruimten en dat hij zich heeft

gericht naar de bijzondere instructies, die hem mochten zijn gegeven.

 1. Ingeval de toestand van overmacht tijdelijk is, blijft de overeenkomst in stand, maar is de vervoerder

bevoegd de nakoming van zijn verplichting ten hoogste 6 maanden op te schorten, zonder

dat de opdrachtgever daaraan enig recht op ontbinding en/of schadevergoeding kan ontlenen.

 1. Na afloop van de sub 4 bedoelde zes maanden heeft ieder van partijen het recht de

overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder aan de ontbinding enig recht

op schadevergoeding te kunnen ontlenen.

 1. De partij die van zijn recht op ontbinding gebruik wenst te maken, dient zulks onverwijld aan de

wederpartij kenbaar te maken bij aangetekende brief.

Artikel 34. Toepasselijk recht, bevoegde rechter.

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is steeds

Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen – daaronder mede begrepen die, welke slechts door één van partijen als zodanig

worden beschouwd – die naar aanleiding een overeenkomst waarop deze voorwaarden van

toepassing zijn of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de vervoerder

en de opdrachtgever mochten ontstaan, worden met uitsluiting van de gewone rechter, beslecht

door een scheidsgerecht, bestaande uit drie scheidslieden. De vervoerder en de opdrachtgever

benoemen ieder een scheidsman, terwijl de derde scheidsman wordt benoemd door de twee

reeds door partijen aangewezen scheidslieden. Het scheidsgerecht is verplicht bij beoordeling van

het geschil – indien het gaat om internationaal vervoer – de regels van het CMR-Verdrag toe te

passen.